Kasulik info

Siit leiad haagise kasutajale vajaliku ja abistava info. Millised peavad olema juhiload haagisega liiklemiseks ja kui suur võib olla haagise mass? Mida ütleb seadus? Kuidas oma haagisele koormat õigesti paigutada ning kinnitada, nii et sõid oleks ohutu? Kuidas oma haagist hooldada ja korras hoida, et see kestaks aastaid? Millised on Tiki haagiste garantiitingimused? Tutvu vajaliku infoga ja liikle ohutult!

Haagise registreerimine

Haagis on liiklusvahend ning tuleb registreerida sarnaselt autoga. Registreerida saab kõikides Maanteeameti Liiklusregistri Büroodes. Soovi korral registreerime TIKI haagise teie eest.
Haagise registreerimiseks vajame teie poolt korrektselt täidetud originaalvolikirja, mille põhja saadame teile e-maili teel.

Registritoimingute maksumus

Riigilõiv esmasel registreerimisel 63€
Riigilõiv haagise numbrimärgi eest 30€
Teenustasu 22€ lisandub ainult juhul, kui volitate registreerima enda eest AS Bestneti
Kokku: 115€


Sõidukite kategooriad

Millised peavad olema juhiload ja milline võib olla haagise mass?

 • B-kategooria juhiluba lubab sõiduautoga vedada kerghaagist, so haagist registrimassiga alla 750 kg (haagise kategooria O1) ja samuti mitte-kerghaagist (O2) tingimusel, et vedava auto ja veetava haagise (autorong) lubatud täismasside summa ei ületa 3500 kilogrammi.
 • Üle 3500 kg, kuid mitte üle 4250 kg B-kategooria autorongi juhtimiseks tuleb nimetatud autorongiga (haagis ei tohi olla kerghaagis) sooritada liiklusregistri büroos sõidueksam. Väljastatakse juhiluba eritingimuste koodiga 96, mis lubab juhtida kuni 4250 kg täismassiga B-kategooria autorongi.
 • BE-kategooria juhiload lubavad vedada B-kategooria autoga haagist täismassiga kuni 3500 kilogrammi. Nende juhilubade saamiseks tuleb läbida kursused autokoolis ja eksamid maanteeametis.
 • Veetava haagise tegelik mass ei tohi ületada vedava auto registripassi märgitud maksimaalset haagise massi.

Haagiste kategooriad

 • O1: täismass ei ületa 750 kg (kerghaagis, pidureid ei pea olema)
 • O2: täismass 750 kg - 3500 kg (pidurid kohustuslikud, enamasti on inertspidurid)
 • O3: täismass 3500 kg -10 000 kg (pideva toimega pidurid)
 • O4 täismass on üle 10 000 kg

Garantiitingimused

Käesolevas juhendis sätestatud hooldus- ja kasutusjuhiste tingimuste järgimine on garantii kehtivuse eelduseks! Bestnet AS annab haagistele 24 kuu pikkuse müügijärgse garantii. Garantiiperiood algab haagise lõpptarbijale üleandmise hetkest. Tootja garanteerib, et garantiiperioodi jooksul on haagis materjali- ja tootmisdefektide vaba. Materjali- ja tootmisdefektide ilmnemisel kohustub tootja need omal kulul kõrvaldama. Garantii kehtib eeldusel, et alates ostukuupäevast on kasutusjuhendiga tutvutud ja seda nõuete kohaselt täidetud.

 1. Tootja poolt määratud hooldusvahemikud kehtivad üksnes haagise kasutamisel tavatingimustes. Äärmuslikud kasutustingimused eeldavad ka sagedamat hooldust!
  Äärmuslikeks kasutustingimusteks peetakse:
  a. haagise kasutamist rendihaagisena
  b. pidev haagise koormamine kandevõime piiril
  c. liiklemine raskete teeolude tingimustes
 2. Garantii ei kehti, kui:
  a. ostja ei teavitanud müüjat haagisel ilmnenud defektist viivitamatult (hiljemalt 3 tööpäeva jooksul, rikke ilmnemisest) ning ei andnud müüjale võimalust ilmnenud defekti üle vaadata ning seda koheselt likvideerida.
  b. haagist on koheldud mittevastavuses ekspluatatsiooninõuetega või seda on kasutatud lubatud täismassi ületades
  c. haagist on eelnevalt parandatud või hooldatud või ümber ehitatud väljaspool tootja või tootja poolt volitatud hooldustöökoda
  d. ostja ei ole järginud haagise kasutamist ja/või hooldust sätestavaid tingimusi, millised on toodud käesolevas hooldus- ja kasutusjuhendis.
 3. Garantii alla ei kuulu:
  a. haagise loomulik kulumine ning keskkonna mõjutuste tõttu tekkinud defektid (näiteks pindmine rooste veermikul)
  b. kuluosad (piduriklotsid/kettad, kummipuksid, pirnid, rehvid , veljed)
  c. ülekoormamine (koorma kaalu mitteteadmine ei vabasta vastutusest). (Haagise lubatud suurim täismass on toodud haagise registreerimistunnistusel. Haagise kandevõime saadakse haagise täismassi rataste kaudu maapinnale kantava koormuse ja omakaalu vahena.)
 4. Tootja kohustub garantii alla kuuluvad materjali- või tootmisdefektid tasuta kõrvaldama. Defektide kõrvaldamine toimub tootja poolt valitud ühel alljärgnevalt nimetatud viisil:
  a. defektse haagise või defektse detaili parandamine
  b. defektse haagise või defektse detaili asendamine vastavalt uue haagise või uue detailiga
  c. ostjale tekkinud kahjude hüvitamine.
 5. Kui tootja on defektse haagise või selle detaili asendanud uuega, läheb väljavahetatud haagis või detail tootja omandisse.
 6. Garantiiaja jooksul haagisele uute detailide installeerimise korral lõppeb vastavate detailide garantii samaaegselt punktis 1 nimetatud haagise üldgarantii möödumisega.
 7. Garantiiajal ilmnevate rikete kõrvaldamise korraldab haagise müünud müügiesindus või edasimüüja. Iga juhtumi kohta koostatakse kirjalik reklamatsioon.
 8. Haagise transport garantiiremondi teostamise asukohta toimub ostja kulul.
 9. Kui garantiitööde teostamisel ilmneb vajadus täiendavate hooldustööde järele, on rikete kõrvaldamist korraldav müügiesindus või edasimüüja kohustatud ostjat sellest teavitama. Täiendavate hooldustöödega seonduvad kulutused kannab ostja.
 10. Haagise garantiiremondis viibimise tõttu kantud ostja kulutused haagise rendile, töötajatepalganõuded, tulu- ja kasumikaotus vms ei kuulu hüvitamisele.

Reklamatsioonid

Ostja peab viivitamatult teatama garantiinõude esitamise kavatsusestmüügiesindust/edasimüüjat, kellelt haagis on ostetud. Müügiesindusele või edasimüüjale tuleb anda võimalus viga kontrollida. Müügiesindus või edasimüüja esitab garantiinõude tootjale reklamatsioonikirja kujul.

Reklamatsioonikiri

Reklamatsioonikiri peab sisaldama järgmisi andmeid:

 • reklamatsiooni esitamise kuupäev
 • haagise tehnilised andmed
 • ostukuupäev
 • VIN-kood
 • vea kirjeldus (võimalusel pildid)
 • edasimüüja ja omaniku kontaktandmed

Pärast esimest 200 km läbisõitu tuleb kontrollida ratta kinnituspoltide pingsust ja vajadusel pingutada.